Gereformeerde Kerk Twente
Wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Hardenberg e.o. (GKN) Chi (χ) Rho (ρ) = Christus Koning

Psalm 100:5: want de HERE is goed, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en zijn trouw tot in verre geslachten. De hoofdingang De parkeerplaats bij de achteringang Dr. V. d’Assonville, predikant van de SERK te Hannover, spreekt op de Landelijke Contactdag 2018 in Apeldoorn

GKN

De Gereformeerde Kerk Twente behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dit kerkverband is op 26 november 2009 tot stand gekomen.

De kerken in dit verband erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.
Zodoende aanvaarden zij de belijdenisgeschriften, de Drie Formulieren van Eenheid (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels), en houden zij zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).

Het verband tussen deze kerken krijgt onder meer gestalte in het laten voorgaan van elkaars predikanten, het erkennen van elkaars tucht, het openstellen van de avondmaalstafel voor elkaars leden naar art. 60 van de Kerkorde en het houden van meerdere vergaderingen.

De belangrijkste taak van de predikanten is de verkondiging van het Woord van God.

Het gaat om prediking die Schriftuurlijk is, heilshistorisch en Christocentrisch, en die om geloof en bekering vraagt. De exegese heeft bij de voorbereiding door de predikanten veel aandacht. In de prediking wordt de gemeente aangesproken als verbondsgemeente van de Here Jezus Christus, zonder dat er sprake is van verbondsautomatisme.

Zowel de beloften van het evangelie als de verbondseis worden de gelovigen verkondigd. Daarbij is er de oproep en aansporing om die beloften met waar geloof aan te nemen en de waarschuwing tegen veronachtzaming.

Kerkdiensten
  • Elke zondag in november om 10:00 uur in Borne en 16:30 uur in Enschede.
    Voor details van de kerkdiensten zie Agenda.